Salgs- og leveringsbetingelser

Download salgs- og leveringsbetingelserne som PDF her
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Jørn Thomsen Elbo A/S i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

§ 1 TILBUD OG AFTALE

Pkt. 1.1 Tilbud er bindende for Jørn Thomsen Elbo A/S i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. Pkt. 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Jørn Thomsen Elbo A/S. Pkt. 1.3 Har bestilleren anmodet Jørn Thomsen Elbo A/S om at udarbejde konceptudvikling,
kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Jørn Thomsen Elbo A/S berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1.4 Tilbuddet er betinget af, at:
Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Jørn Thomsen Elbo A/Ss afgivne tilbud.

§ 2 PRIS

Pkt. 2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.
Pkt. 2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Jørn Thomsen Elbo A/S berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
Pkt. 2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
Pkt. 2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Jørn Thomsen Elbo A/S forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
Pkt. 2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Jørn Thomsen Elbo A/S berettiget til at kræve betaling for:
Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Jørn Thomsen Elbo A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
Pkt. 3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
Bestillerens handling eller undladelse
Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
I øvrigt enhver omstændighed som Jørn Thomsen Elbo A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
Pkt. 3.2 Ved disse forsinkelser har Jørn Thomsen Elbo A/S ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Pkt. 3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Jørn Thomsen Elbo A/Ss leveringsforpligtelser fordyres, er Jørn Thomsen Elbo A/S forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Jørn Thomsen Elbo A/S beregnede merpris.
Pkt. 3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Jørn Thomsen Elbo A/S leveringstidspunktet.

§ 4 BETALING

Pkt. 4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
Pkt. 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Jørn Thomsen Elbo A/Ss til enhver tid gældende rente. Renten udgør p.t. 1,5 % per måned.
Pkt. 4.3 På Jørn Thomsen Elbo A/Ss anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Pkt. 4.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Jørn Thomsen Elbo A/S forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

Pkt. 5.1 Ophavsretten til de af Jørn Thomsen Elbo A/S udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Jørn Thomsen Elbo A/S og må ikke uden Jørn Thomsen Elbo A/Ss godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5.2 Hvad Jørn Thomsen Elbo A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Jørn Thomsen Elbo A/Ss ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5.3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 FORSINKELSE

Pkt. 6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
Pkt. 7.1 Jørn Thomsen Elbo A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
Pkt. 7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7.3 Jørn Thomsen Elbo A/S har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Jørn Thomsen Elbo A/S, har Jørn Thomsen Elbo A/S ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materiale Jørn Thomsen Elbo A/Ss leveringsbetingelser.

Pkt. 7.4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Jørn Thomsen Elbo A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

§ 8 ERSTATNINGSANSVAR

Ansvar
Pkt. 8.1 Jørn Thomsen Elbo A/S og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Pkt. 8.2 Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Jørn Thomsen Elbo A/S ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Jørn Thomsen Elbo A/Ss kontrol, og som Jørn Thomsen Elbo A/S ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Produktansvar
Pkt. 8.3 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar. Pkt. 8.4 I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Jørn Thomsen Elbo
A/S ikke handler groft uagtsomt, er Jørn Thomsen Elbo A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.
Pkt. 8.5 Bliver Jørn Thomsen Elbo A/S pålagt et ansvar i forbindelse med bestillerens brug af leverede varer og/eller ydelser – herunder videresalg – er bestilleren pligtig til at holde Jørn Thomsen Elbo A/S skadesløs.

Tredjemands rettigheder
Pkt. 8.6 Jørn Thomsen Elbo A/S har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pkt. 8.7 Hvis Jørn Thomsen Elbo A/S er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde Jørn Thomsen Elbo A/S skadesløs herfor.
Pkt. 9.1 Jørn Thomsen Elbo A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 PERIODISKE SKRIFTER/VEDVARENDE KONTRAKTARBEJDE

Pkt. 10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Pkt. 11.1 Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Pkt. 11.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Kolding d. 15. juni 2016 Lars Hartung